Monday, April 15, 2013

CHS HD Úc Châu & Ban Liên Lạc Hội Ái Hưũ CHS HD & Liên Trường Sóc Trăng chi nhánh Melbourne Welcome anh Vương Nhật Ánh (59-66)Từ trái qua phải : anh Vương Nhật  Ánh (59-66)  ,anhTrịnh Văn Khiến (59-66),  anh Trần Trung ( trường Dục Anh ), anh Thái Hồng Đảo (59-66), bà xã Anh Đào,bà xả  anhTrung, bả xả Anh Khiến , chị Lâm Thị Phượng (61-68), anh Lâm Ngọc Châu (ông xả Phượng ) , chị Tôn Nữ Minh Thư ()

Từ trái qua phải :
           Chị Khiến , Anh Khiến, chịTôn Nữ Minh Diên (67-74) ,chị Minh Thư, anh Ánh, chị Phượng, Anh Châu .